VÄÄRTUSED

Meie põhiväärtused

Meie eralasteaia põhiväärtused

Hooliv, armastav ja lapsesõbralik suhtumine
Tingimusteta armastus, ennustatav, kaitstud ja stabiilne õhkkond, konstruktiivne  distsipliin, vabadus harjutada iseseisvust turvalisuse piirides, teadmised heast ja halvast, täielik toetus ja väärtused,  mille järgi toimida, annavad lapsele turvatunde ja julguse olla tema ise.

Turvalises ja hoolivas keskkonnas saavad avalduda lapse tõelised anded, loovus ja enesemotivatsioon, pannakse alus eetilisele maailmavaatele ja  väärtushinnangutele.

Lapse terviklik areng
Lasteaed järgib lapse arengu toetamisel terviklikkuse põhimõtet, mis sisaldab füüsilist, ratsionaalset, emotsionaalset ja vaimset intelligentsust.  Sihiks on lapse kujunemine füüsiliselt terveks ja oma kehast hoolivaks, iseseisvalt mõtlemis- ja õppimisvõimeliseks,  elurõõmsaks ja teistega arvestavaks, loovaks, eetiliseks ja kindlaid väärtusi ja eesmärke omavaks isiksuseks.

Lapse individuaalne areng
Lasteaed väärtustab lapse individuaalset arengut,  kasutame grupi- ja individuaaltööd lapse arengust lähtuvalt.  Iga laps on eriline ning erinevate vajadustega. Peame oluliseks lapse toetamist, mõistmist ja aksepteerimist täiskasvanute ja teiste laste poolt.

Rõõmsameelne ja loominguline õhkkond
Lasteaed on eneseteostus- ja arengukeskkond lapsi armastavale, loomingulisele, muutustele avatud ja pühendunud personalile.

Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet
Lasteaias toimub õppetöö   lapse arengut suunava põhjaliku õppekava alusel, mis vastab kaasaegse lapse arengu eeldustele ning loob aluse edukaks toimetulekuks koolis. Peame oluliseks näitajaks  laste iga-aastaseid arenguvaatluste tulemusi ja laste, vanemate ja koolide rahulolu.

Pidev areng ja õppimine
Lasteaed tunnustab nii laste kui personali elukestva arengu põhimõtet. Oluliseks peame personali terviklikku arengut, sest vaid tasakaalus ja eneseteadlik  täiskasvanu saab olla parim eeskuju väikesele lapsele.

Lasteaia ja lastevanemate ühised kasvatusväärtused
Peame oluliseks, et kodu ja lasteaia kasvatusväärtused oleksid sarnased, sest vaid sel juhul saab laps tunda ennast tõeliselt hästi, turvaliselt ja õnnelikuna.

Head koostöösuhted
Hea ja tihe koostöö pere ja lasteaia  vahel aitavad luua aluse lapse kohanemisele ja turvatundele. Lasteaed on kodule toetav ja suunav partner, kes annab igapäevaselt tagasisidet lapse arengu kohta ning vajadusel nõustab lapsevanemat.