ÕPETAME

Meie õpetuspõhimõtted

Eralasteaed Midrimaailm õpetuspõhimõtted

Õpetuse eesmärgiks on lapse loomuliku huvi toetamine, teadmiste hankimine ning ümbritsevast kogemuste saamine elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta.

Õppekava
* Lasteaia õppekava baseerub riiklikul raamõppekaval.
* Lasteaed on välja töötanud lapse arengut suunava õppekava, mis vastab kaasaegse lapse arengu eeldustele.
* Lasteaia õppekavas on keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond (kodulugu, loodusõpetus, liikluskasvatus, terviseõpetus), kunstitegevused (joonistamine, maalimine, voolimine, meisterdamine) muusika ja liikumisõpetus.
* Vastavalt laste vanusele varieeruvad tegeluste maht ja sisu.

Õppimine
* Õppimine toimub läbi erinevate tegeluste: mängides, näideldes, katsetades, lugedes, käsitöö ja kunstitegevuste kaudu erinevaid tegevusi omavahel integreerides.
* Lasteaia õpetajad kasutavad õppeprotsessis erinevaid alternatiivpedagoogika suundi ja metoodikaid.
* Õppeprotsessis kasutame palju grupi- ja individuaaltööd, lähtudes iga lapse arengust.
* Ainetevahelise seose määrab lasteaia ühtne kuuteema.
* Õppekorraldust reguleerib kindlaksmääratud päeva- ja tegevuskava.

Arenguvestlused

Lasteaed on välja töötanud arenguvestluse põhimõtted 3-7-aastastele lastele, mis koosneb neljast osast:

– lapse enesevaatluse küsimustik
– lapse arengu ülevaade õpetajate poolt
– ettevalmistavad küsimused arenguvestluseks lapsevanemale
– õpetajate ja lapsevanemate kokkulepped, soovitused ja nõuanded edasiseks koostööks.

EMAD JA ISAD

Mida lapsevanemad arvavad

Lasteaia valiku tegemisel sai määravaks lasteaia asukoht ning lasteaia suurus. Väikestes rühmades saavad õpetajad vajadusel igale lapsele individuaalselt läheneda. Meeldib, et lasteaial on oma söökla, kus valmistatakse toitu kohapeal.

Ajal, mil lapsel oli kohanemisperiood ja mis möödus raskelt nii lapse kui ka minu jaoks, olid õpetajad väga toetavad ja ei jätnud mind oma murega üksi, vaid andsid nõu ja pakkusid välja erinevaid lahendusi.

Valentina

Olen väga õnnelik ja rahul, et leidsime oma tütrele Midrimaailma.

Väiksed rühmad, kodune, sõbralik, väga toetavad õpetajad ja assistendid.

Laste igakülgseks arendamiseks tehakse iga päev tõhusalt tööd. Eriti kiidan lasteaia direktrissi, kes on meile hindamatuks toeks olnud.

Kaia Kaya