KASVATUS

Kasvatuspõhimõtted

Eralasteaed Midrimaailm kasvatuspõhimõtted

LAPSE TERVIKLIK ARENG 
Lasteaed järgib lapse arengu toetamisel terviklikkuse põhimõtet, mis hõlmab kehalist, ratsionaalset, emotsionaalset ja vaimset külge. 

Sihiks on lapse kujunemine füüsiliselt terveks ja oma kehast hoolivaks, iseseisvalt mõtlevaks ja õppimisvõimeliseks,  elurõõmsaks ning teistega arvestavaks, loovaks, eetiliseks, kindlaid väärtusi ja eesmärke omavaks isiksuseks.

KASVATUSVÄÄRTUSED
Hoolimine, austus ja armastus
Minuga on hea suhelda ja ma valmistan rõõmu endale ja teistele, kui ma olen viisakas ning hooliv kõikide inimeste ja looduse suhtes.

Sõbralikkus, empaatia ja tolerantsus
Mul on palju sõpru, kui olen abivalmis, lahke ja aktsepteerin oma kaaslasi sellisena nagu nad on.

Eneseteadlikkus
Jõuan parema tulemuseni, kui väljendan oma arvamust mõistlikul viisil.Koostöövalmidus
Kuulates hoolega õpetajat ja kaaslasi, saan juurde uusi tarkusi ja oskusi ning omandan kogemusi.Motivatsioon ja entusiasm
Tunnen rõõmu tehtud tööst, kui olen tulemuse saavutamiseks vaeva näinud.Positiivsus
Naeratan maailmale ja tema naeratab mulle vastu ning leian olukordades ja inimestes alati positiivseid külgi.

Iseseisvus ja enesekindlus
Ise tegutsedes saan tunda eduelamusi.

Kõik on võimalik
Mulle avaneb palju võimalusi, ma saan ise valida, näen valiku tagajärge ja vastutan tulemuse eest. Valin selle, mis tundub mulle hea.

Kui soovin midagi saada, tuleb seda endast anda
Mulle meeldib jagada, sest see teeb hea tunde. Tean, et saan tagasi seda, mida annan.

Ütlen “jah”
Jälgin huviga uusi olukordi, sest selles võib olla minu jaoks midagi põnevat , õpetlikku või kasulikku.

Soovid, vajadused ja eesmärgid
Olen teadlik oma soovidest ja vajadustest, sest mida täpsemad on minu sihid, seda suurem on võimalus minu soovide täitumiseks.

LAPSE TERVIKLIKU ARENGU PÕHIMÕTTED 

Füüsiline intelligentsus (PQ Physical Intelligence)
PQ on lapse võime kuulata ja tunnetada oma keha ja tema vajadusi, olla kehaliselt aktiivne ja terve.
Lapse vaimse ja emotsionaalse tervise aluseks on terve füüsis.

Lapse füüsilise võimekuse arengut toetavad olulisemad tegevused:
* Tervislik ja tasakaalustatud toit
* Kehalised harjutused
* Puhkus ja uni
* Kindel päevakava
* Viibimine õues
* Lõdvestumistegevused pinge ennetamiseks

Ratsionaalne intelligentsus (IQ Intelligence Quot)
IQ on lapse arutlemise- ja probleemide lahendamise võime ja loogiline järeldamine, olemasolevate teadmiste kasutamine, võime mõista ümbritsevat maailma.
Intelligentsus on suhteliselt stabiilne isiksuseomadus, mis areneb välja pärilikkuse ja keskkonna vastasmõju tulemusena peamiselt seitsmendaks eluaastaks ning hiljem muutub IQ tase vähe. See tähendab, et suur osa nendest lastest, kes on eelkoolieas olnud teistest omavanustest keskmiselt kõrgema intelligentsusega saavad sarnaseid tulemusi võrreldes eakaaslastega ka keskkooli lõpus. Keskkonna mõjutavateks teguriteks on turvaline sotsiaalne õhkkond, õpetamise viis, tegevuste keerukus ja väärtused.

Lapse ratsionaalse intelligentsuse arengut toetavad olulisemad tegevused:
* Õppimine õpetamise ja tegemise kaudu.
* Avastus- ja õuesõpe.
* Mõtlema aktiviseerimine
* Mälu treening
* Kõne arendamine

Emotsionaalne intelligentsus (EQ Emotional intelligence)
EQ on lapse võime aru saada ja toime tulla enda ja teiste emotsioonidega.
See on võime õigel ajal ja õiges kohas nutta, naerda, võtta sõna, rääkida või rääkimata jätta, kuulata ja vaielda; lohutada ja abi pakkuda või jätta see tegemata; astuda vahele – ja mitte seda teha. Iga emotsiooni jaoks, olgu see siis positiivne või negatiivne, on õige koht ja aeg, oska see vaid ära tunda, üles leida ja kasutada. Emotsionaalsed ja sotsiaalsed võimed on õpitavad.

Õppimise ajaks on lapsepõlv. Lapsele on hea, kui tal on koolimineku ajaks välja kujunenud rida emotsionaalseid ja sotsiaalseid võimeid, mille omandamine on toimunud kogemuste, elamuste ja õppimise kaudu nii kodus kui ka lasteaias, sest  sotsiaalsete oskuste tase mõjutab ka lapse akadeemilist edukust.

Lapse emotsionaalset võimekuset toetavad olulisemad tegevused:
* Emotsioonide teadvustamine, enesetunnetus
* Emotsioonide juhtimine
* Enesemotivatsioon
* Empaatia e. emotsioonide äratundmine teistes
* Suhtlemine

Vaimne intelligentsus (SQ spiritual intelligence)
SQ on lapse võime olla eetiline, omada kindlaid väärtusi, usaldada ennast ja oma intuitsiooni, olla loov, paindlik ja eneseteadlik. Vaimne kasvatus annab lapsele mõistmise maailma toimimisest, annab reeglite asemel põhiväärtused, mille järgi tegutseda. Kasvab lapse eneseusaldus ja usk iseenda mõtetesse ning tunnetesse ja julgus teostada oma ideid. Laps suudab olla ebahinnanguline, tunnustav ja aus iseenda ja teiste suhtes. Laps õpib püstitama oma eesmärke ja neid järgima.

Laps tunnetab, et tal on valikuvabadus ja kõigel, mida ta teeb, on tagajärg. Nende arusaamadega kasvanud laps võib saavutada edu, mis tuleneb kõige väärtuslikumatest oskustest: armastada ja kaastundlik olla ning osata rõõmu tunda ja seda teistele jagada.

Lapse vaimset intelligentsust toetavad olulisemad tegevused:
* Väärtused, mis on kooskõlas loodusseadustega: armastus, ausus, tolerantsus, hoolimine, tänulikkus
* Teadmised loodushoiust: mida ma saan loodusest ja mida mina annan tagasi
* Iseenda vajadustest, soovidest, unistustest teadlikuks saamine
* Iseenda ideede väljendamine ja teostamine
* Eesmärkide püstitamine ja nende poole püüdlemine
* Oma loovuse vaba väljendamine

EMAD JA ISAD

Mida lapsevanemad arvavad

Lasteaia valiku tegemisel sai määravaks lasteaia asukoht ning lasteaia suurus. Väikestes rühmades saavad õpetajad vajadusel igale lapsele individuaalselt läheneda. Meeldib, et lasteaial on oma söökla, kus valmistatakse toitu kohapeal.

Ajal, mil lapsel oli kohanemisperiood ja mis möödus raskelt nii lapse kui ka minu jaoks, olid õpetajad väga toetavad ja ei jätnud mind oma murega üksi, vaid andsid nõu ja pakkusid välja erinevaid lahendusi.

Valentina

Olen väga õnnelik ja rahul, et leidsime oma tütrele Midrimaailma.

Väiksed rühmad, kodune, sõbralik, väga toetavad õpetajad ja assistendid.

Laste igakülgseks arendamiseks tehakse iga päev tõhusalt tööd. Eriti kiidan lasteaia direktrissi, kes on meile hindamatuks toeks olnud.

Kaia Kaya