KES ME OLEME

Meie eralasteaia tutvustus

Eralasteaed Midrimaailm tutvustus ja kodukord

Lastekeskus Midrimaailm loodi 8. augustil 1998 aastal. Midrimaailm asub Nõmmel looduskaunis kohas metsa ja pargi vahetus läheduses. Midrimajas on viis väikest rühma toreda personaliga, kes ühiselt toetavad lapsi maailma avastamise teel. Midrimaailma lasteaias on lapsed vanuses 1,5–7 aastat. Igas rühmas on vastavalt vanusele 12–18 last.

Lasteaed on avatud tööpäevadel 08.00–18.00. Lasteaias järgitakse lapse tervikliku arengu põhimõtteid. Lasteaed on välja töötanud lapse arengut suunava õppekava, mis vastab kaasaegse lapse arengu eeldustele ning loob aluse edukaks toimetulekuks koolis. Kasvatuspõhimõtted toetavad eneseteadlikkuse, viisaka käitumise, suhtlemisoskuse, avara maailmapildi kujunemist. Lasteaias on muusikasaal, spordisaal ja oma köök koos söögisaaliga.

Maja ümber on mänguväljak, kus on eraldatud alad erinevates vanustes lastele. Lasteaed tegutseb Haridusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa nr 6195HTM alusel ja kuulub Eesti Eralasteaedade Liitu.

 LASTEAIA KODUKORD

1.ÜLDSÄTTED

Lastel on lasteasutuses õigus:
vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

2.LASTEAIA PÄEVAKAVA

Vastutus lapse eest
Lasteaed võtab vastutuse lapse elu ja tervise eest alates lapse üleandmise hetkest oma rühma õpetajale. Üleandmiseks loetakse lapsevanema ja õpetaja kahepoolset verbaalset kontakti.
2.1.1 Laps antakse lasteaiast lahkumiseks üle ainult lasteaeda järgi tulnud lapsevanemale või
Lapsehoidmislepingu allkirjastanud lapsevanema poolt volitatud isikule, kes võtab vastutuse lapse eest üle lasteaeda saabumisel.
2.1.2 Lasteaia territoorium Tallinnas Pargi tn 16 on piirdeaiaga ümbritsetud. Lasteaia territooriumile siseneja või sealt lahkuja on kohustatud sulgema ja turvaketiga kinnitama aiavärava(d).

2.2. Lapse lasteaeda toomine ja viimine
2.2.1 Lasteaed on avatud 8.00 – 18.00. Tasuline õhtuhoid algab alates 18.00.
Eelistatud aeg lapse lasteaeda toomiseks on hommikusel kogunemisajal 8.00 – 9.00, enne hommikusööki või õppetegevuste algust.
2.2.2 Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia ära endale sobival ajal, kuid arvestusega, et see ei sega rühma tegevusplaani, õpetaja tööd ega pane õpetajale lisakohustusi. Varuge aega vajadusel oma lapsega tegelemiseks, kui saabute pärast laste hommikust kogunemise aega, käimasoleva tegeluse ning õhtusel laste kojumineku ajal.
2.2.3 Lasteaia direktoril on õigus vajadusel teha muudatusi ja asendusi päevakavas.

2.3 Tunniplaan
2.3.1 Lasteaed annab riiklikul alushariduskaval baseeruvat, Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavale vastavat haridust nädalaplaanis kinnitatud aegadel ja teemadel. Õppekavajärgne haridus on tagatud lapse kohalolekul ja tegelustes osalemisel.
2.3.2 Riietumine
Laps vajab ilmastikule vastavaid õue-ja vahetusriideid, mis ei karda määrdumist ning arvestavad lapse tervislikku seisukorda. Siseruumides on vajalikud vahetusjalanõud, mille jalgapanek on lapsele jõukohane. Jalanõud, vahetuspesu, tagavara-, spordi-, ja pealisriided on vajalik märgistada lapse nimega.
2.3.3 Puhkeaeg
Puhkeaeg on puhkamise aeg eranditult kõigile lastele ning uneaeg neile, kes seda vajavad ja soovivad.
2.3.4 Toitlustamine
Lasteaiapäeval on kolm söögikorda. Toitlustamine toimub vastavalt tervisekaitse poolt kinnitatud tingimustele ja menüüle, mille on kinnitanud lasteaia juhatus. Menüü on ühtne kogu lasteaiale ja koostatud arvestusega, et ühe söögikorra toiduainete valik arvestaks lapse võimalikke toidueelistusi.

2.4. Tervis

2.4.1 Lasteaias viibiva selgete haigustunnustega lapse vanematega võetakse viivitamatult ühendust, et võimaldada haigele lapsele vajalikud tingimused raviks kodus või raviasutuses. Palaviku või halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
2.4.2 Õpetaja ei anna lapsele rohtusid ega vitamiine.2.5 Laste isiklikud tegevusvahendid
2.5.1 Mänguasjad. Lasteaeda võib tuua mänguasju nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks ning arvestades sellega kaasnevat normaalset kulumist. Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest. Lasteaeda ei ole lubatud tuua militaarseid ja lapse tervisele ohtlikke mänguasju.
2.5.2 Rattad ja kelgud. Lasteaial puuduvad vastavat tegevust ja hoidmist võimaldavad rahuldavad tingimused. Rataste ja kelkude kasutamine ja hoidmine lasteaia territooriumil toimub lapsevanema valikul ja vastutusel.

2.6 Lasteringid
Lasteringidest osavõtmine toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

2.7 Erivajadused
Lasteaed võtab erivajadusega lapse vastu võimalusel ja lapsevanemaga erikokkuleppe alusel.

2.8 Erimeelsused
Eriarvamuste korral toimub kokkulepete ja lahenduste leidmine direktori või õpetajaga eelnevalt kokkulepitud vastuvõtuaegadel.


3.LASTEAIA JA PERE KOOSTÖÖ

3.1 Hea koostöö on aluseks lapse kohanemisele ning turvatunde tagamisele. See omakorda soodustab igati lapse arengut.
3.2 Lasteaed teavitab lapsevanemat kõikidest toimuvatest üritustest kirjade, meilide või lasteaeda üles pandud teadete vahendusel.
3.3 Lapsevanemal on õigus igapäevasele objektiivsele tagasisidele lapse päevast. Rühma õpetaja korraldab lapsevanemale vähemalt igal kevadel arenguvestluse lapse edasijõudlusest.
3.4. Lapsevanem saab teavet lasteasutuse töökorralduse kohta, tutvuda õppe-ja päevakavaga ning kokkuleppel õpetajaga võimaluse osaleda vaatlejana rühma töös.
3.5 Lapsevanem arvestab lasteaia kasvatuspõhimõtteid, kodukorda ja päevakava ning loob lapsele perekonnas toetavad eeltingimused arenguks ja alushariduse omandamiseks.

 

4. TURVALISUS

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses keskkonna mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse võimalusi.

4.2. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.

4.3. Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada turvalisus.

4.4. Lasteaia territoorium on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud.

4.5. Lapsed, laspsevanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset -ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Lasteaed teavitab kohalikku lastekaitse töötajat või politseid avastatud ilmsetest vägivalla ja /või väärkohtlemise tunnusmärkidest lapsel.

4.6. Laste-ja lasteasutuse töötajate turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt ohuolukorra lahendamise plaanile.

4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

EMAD JA ISAD

Mida lapsevanemad arvavad

Lasteaia valiku tegemisel sai määravaks lasteaia asukoht ning lasteaia suurus. Väikestes rühmades saavad õpetajad vajadusel igale lapsele individuaalselt läheneda. Meeldib, et lasteaial on oma söökla, kus valmistatakse toitu kohapeal.

Ajal, mil lapsel oli kohanemisperiood ja mis möödus raskelt nii lapse kui ka minu jaoks, olid õpetajad väga toetavad ja ei jätnud mind oma murega üksi, vaid andsid nõu ja pakkusid välja erinevaid lahendusi.

Valentina

Olen väga õnnelik ja rahul, et leidsime oma tütrele Midrimaailma.

Väiksed rühmad, kodune, sõbralik, väga toetavad õpetajad ja assistendid.

Laste igakülgseks arendamiseks tehakse iga päev tõhusalt tööd. Eriti kiidan lasteaia direktrissi, kes on meile hindamatuks toeks olnud.

Kaia Kaya